PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA U ZAGRLJAJU PLANINE I MORA – PRIMORSKO GORANSKA COUNTY EMBRACE OF MOUNTAINS AND SEA autor PETAR TRINAJSTIĆ 2007.

Uzrečicu po kojoj fotografija vrijedi više od tisuću riječi moglo bi se doslovno primijeniti na fotografije Petra Trinajstića, jer Trinajstić svojim fotozapisima, izborom motiva, kuta gledanja, eksponiranja središnje teme i jedinstvenim, neponovljivim izborom trenutka, slikarski nadahnuto ponire duboko iza površine viđenoga, i to, rekao bih, podjednako kad je riječ o prirodnom pejzažu, graditeljskom i umjetničkom tragu, portretu, običnom svakodnevnom uličnom detalju ili vrevi riječke ribarnice. Ta fotografija s lakoćom izlazi iz okvira dokumentarnosti i proteže se u sjećanja, snove ili vizije. Ponekad predmnijeva i komentar (duhoviti, sjetni, sarkastični) ili aludira na neke slične ranije viđene interpretacije istoga prostora… Od ovakve publikacije očekuje se da udovolji nekim vanjskim, standardnim zahtjevima, pa Trinajstić kao znalac i autor brojnih fotomonografija, svoj prepoznatljiv umjetnički, naglašeno autorski otklon, tekstualno dorađuje i dopunjava, ni na koji način ne dovodeći u pitanje konzistentnost dojma i jasnoću poruke fotografije, svoga osnovnog medija. Raduje me što je Trinajstić ponovo dobio prigodu da ispriča svoju fotopriču o Primorsko-goranskoj županiji, jer je zasigurno među najpozvanijima u nas da to svojim fotografskim alatom napravi.

The saying that a photograph is worth a thousand words has a literal meaning in the case of photographs by Petar Trinajstić because Trinajstić with his photographic records, selection of motifs, angles, exposure of central themes and his unique, unrepeatable choice of the moment and artistic inspiration plunges deeply beyond the surface of the seen, and, I would say, he does so equally successfully whether he is dealing with a natural landscape, an architectural or artistic creation, a portrait, a simple, every day street detail or the bustle of the Rijeka fish market. His photography easily exits the frame of documentation and touches the memories, dreams and visions. Sometimes it implies commentary (witty, sad or sarcastic) or alludes to similar earlier interpretations of the same space. It is expected that such publication should meet certain external, standard requirements, so Trinajstić, the expert and prolific author of photomonographs that he is, refines and complements his recognizable artistic and author’s approach with textual supplements which, however, never jeopardize the consistency of the impression and the clarity of the messages of his photographs, his fundamental medium. I am glad that Trinajstić has gained another opportunity to tell his photographic story about Primorsko-Goranska County as he is certainly one of the most competent among us to utilize his photographic tools for this purpose. župan Primorsko-goranske županije President of Primorsko-Goranska County

Župan Primorsko-goranske županije President of Primorsko-Goranska County  Zlatko Komadina

Preuzmite hrvatsko-engleski PDF knjige ovdje

KRČKA BISKUPIJA autor PETAR TRINAJSTIĆ 2009.

Dugostoljetna prisutnost kršćanstva na otocima Krčke biskupije duboko je ukorijenjena u životu i kulturi njezinih žitelja. Izmjena mnogih društvenih uređenja i njihov utjecaj ostavili su također svoje tragove. Na ovim su prostorima sve do 1828. godine bile prisutne tri biskupije: krčka, osorska i rabska. Nazočnost biskupa i njihova povezanost s narodom dala je jaki pečat duhovnom oblikovanju značaja i identiteta naših ljudi. Ti su pastiri, iako malih biskupija kvarnerskih otoka, pokazali širinu i otvorenost duha za lijepo i suvremeno, a istovremeno su osluškivali “bilo” naroda ugrađujući njegov jezik u bogoslužje. Rukom pisani i ukrašeni glagoljski misali, psalteriji i antifonariji svojom su ljepotom bogatili riznicu knjiga pisanih latinskim jezikom. Kršćanska se kultura, duhovna i materijalna, zrcali u umjetničkim djelima slikarstva, graditeljstva, pisanoj i skladanoj riječi. Ova je Crkva naročito po svojim svećenicima i redovnicima, posebno benediktincima i franjevcima, među kojima je bilo i onih na glasu svetosti, odigrala nenadomjestivu povijesnu ulogu u uzdizanju i očuvanju narodne svijesti, oplemenjivanju kvalitete života, u odgoju za moralne zasade, stvaranju i očuvanju kulturne baštine sve do naših dana. Te su vrednote bile čvrsti temelji koji su osiguravali izdržljivost i opstojnost ovog naroda u mijenama koje su se nerijetko nametale ognjem i mačem. Fotomonografija koju imate u rukama pokušaj je govora o velikom bogatstvu prošlosti iz koje se mogu crpsti nadahnuća za budućnost. Dovoljno je prelistati njezine stranice i prepustiti se priči fotografija… O 1700-toj obljetnici mučeničke smrti svetog Kvirina, nebeskog zaštitnika Krčke biskupije, kao nasljednik časnih prethodnika na stolici krčkih biskupa, sa zadovoljstvom i radošću predajem ovu fotomonografiju svima koji će u njoj otkrivati bogatstvo duha ovdašnjeg čovjeka. Neka ovaj pisani spomenik bude trajni svjedok vjere prošlosti i neka, svjedočanstvima iz sadašnjeg života, svjedoči da je poklad vjere ostao do danas živ i djelotvoran.

Valter Župan, krčki biskup

 

Biskup Župan predao je prvi primjerak monografije kardinalu Bozaniću te zatim gradonačelniku Vasiliću i članovima uređivačkog odbora, zahvalivši im na predanom radu.

O nastanku monografije i suradnicima govorio je predsjednik uređivačkog odbora dr. Franjo Velčić, ujedno i autor uvodnog članka “Povijesno-zemljopisni pregled Krčke biskupije”. O liturgiji i životu puka piše mr. Ivan Milovčić, a o obrisima kršćanskog života u Krčkoj biskupiji dr. Anton Tamarut. Skicu za čitanje kulturnoga i umjetničkog blaga Krčke biskupije orisao je Anton Šuljić, a autor fotografija, koncepta i oblikovatelj monografije Petar Trinajstić potpisuje i prilog “Kušnja sadašnjosti i optimizam budućnosti”.

“Ovo je poema svjetlosti. Svjetlost je ključni motiv ove monografije. Zato možemo autora nazvati vjernikom svjetlosti. Mnoštvo motiva svjetlosti, svijeća, svjetlost na licima zemlje, otoka, mora, posvećenog kamena marom našeg čovjeka ispunja stranice monografije. Vidjet ćete svjetlost na licima naših znamenitih zgrada, crkava, palača, raznih zdanja… Svjetlost na licima vjernika. Riječ je o mističnoj svjetlosti. Ovdje je riječ o svjetlu koje je dalo osebujan oblik životu na ovim otocima od pamtivijeka, od početka evanđelja”, istaknuo je između ostaloga dr. Anton Tamarut govoreći o umjetničkom dojmu Trinajstićeva fotografskog zapisa, zaključivši da živost i brojne inicijative Krčke biskupije daju razloga vjerovanja i nadanja da “žudnja za naukom Gospodnjom” nije vrijedila tek u prošlim stoljećima nego da je i danas itekako aktualna, čak i aktualnija.

Glas koncila

 

Preuzmite PDF ovdje / Download PDF in english here

GRAD I OTOK KRK – THE TOWN AND ISLAND KRK autor PETAR TRINAJSTIĆ 2002.

Zacijelo nema otoka na Jadranskom moru s tako bogatom i raznolikom bibliografijom kao što je ima otok Krk. U nizu publikacija, od stručnih zbornika do raznih monografija, prikupljena je čovjekova spoznaja i prosudba o tom po mnogočemu jedinstvenom otoku. Njegova privlačnost i neodoljivost u srcu i oku umjetnika stalno izaziva nepresušnu inspiraciju novog kreiranja. To nam još jednom potvrđuje Petar Trinajstić, afirmirani majstor filma i fotografije, koji se, nakon što je 1995. godine objavio monografiju Presjajni grad Krčana i zlatni otok Krk, sada opet vraća svom rodnom otoku posve novim djelom. Trinajstić nam se i ovdje predstavlja kao autor slike i teksta. Svojim blistavim fotografijama vodi nas, pod vedrim sredozemnim nebom, na putovanje otokom, otkrivajući nam njegovu bogatu umjetničku i kulturnu tradiciju, veličanstvene prizore urbane ali i iskonske ruralne, pastirske arhitekture. Brojne njegove fotografije pravo su umjetničko djelo. U povijesnom prikazu Trinajstić sebi dozvoljava iskorak u vlastiti osjećaj i premišljanje stvarnosti oko sebe. Ono što okom opaža to perom bilježi. Zato njegov povijesni prikaz nije stereotipno iznošenje povijesnih događaja i političkih promjena tijekom povijesti, već bilježenje onoga što je dugotrajno motrio, što je iz prikrajka “vrebao” poput strastvenog lovca. Tu Trinajstić postaje lirik i etnolog u isto vrijeme. Pomnjivo sluša tugaljivu priču starog krčkog ribara, a kao sin vrbničkog težaka pjeva hvalopoj lozi i maslini, divi se stoljetnim gromačama i ponosi jedinstvenom glagoljicom. Trinajstiću se povijest otoka Krka osjećajno i intelektualno utisnula u srce, te nam kao u nijednoj monografiji do sada, donosi razne etnografske zabilješke. Stoga će, vjerujem, ova monografija i osjećajno obuzeti čitatelja, Krčaninu otkriti ono što svakodnevno gledajući ne vidi, a stranca zaintrigirati da što prije u stvarnosti vidi ono što u knjizi otkrije. Trinajstić nas ovom novom monografijom, slikom i riječju uči još jednom osluškivati i gledati stvarnost koju u našoj užurbanoj svakodnevici često ne zapažamo.

Dr Franjo Velčić

There probably is no island on the Adriatic sea that can boast such a rich and diverse bibliography as can the island of Krk. In a series of publications ranging from collections of scientific papers to various monographs, human knowledge and judgement of this island, in many ways unique, have been collected. The island’s attractiveness and irresistibility in the heart and the eye of the artist keep generating an inexhaustible inspiration for new creations. This is once again confirmed by Petar Trinajsti}, the renowned master of film and photography, who, after publishing in 1995 the monograph, The Resplendent Town of Krk, The Golden Island, has on this occasion returned once again to his native island with a completely new work. Once more, Trinajsti} presents himself as the author of the photographs and text. With his splendid photographs he takes us, under the clear Mediterranean skies, on a tour of the island revealing its rich artistic and cultural tradition, magnificent views of the urban, but also genuine, rural, shepherd architecture. Many of his photographs are a real work of art. In the historic overview, Trinajsti} allows himself to step into his own feelings and contemplation of the reality around him. What he notices with his eye, he records with his pen. His historic overview thus is not a stereotypical exposition of historic events and political changes over the course of the history, but rather a record of what he has been observing for a long time, “lurking” in the wings like a passionate hunter. Here, Trinajsti} turns into poet and ethnologist at the same time. Attentively he listens to the sad tale of the old fisherman from Krk, while, as a son of a Vrbnik peasant, he sings praises to the grapevine and olive, admires the centuries-old groma~as, and takes pride in the unique Glagolitic. The history of the island of Krk has impressed itself sensitively and intellectually into the heart of Trinajsti}, as he brings us various ethnographic records, like no other monograph to date. For this reason, I believe, this monograph will captivate the reader emotionally. To the resident of Krk it will disclose what he views everyday but does not see, while the foreigner will be anxious to see in reality what he has discovered in the book. With this new monograph, through photography and words, Trinajsti} once again teaches us how to listen and look at reality, which in our bustling everyday life we often times do not notice.

Dr. Franjo Velčić

LPreuzmite hrvatsko – engleski PDF knjige ovdje

GARICA autor PETAR TRINAJSTIĆ 2010.

Sadržaj događaja u sadašnjosti i prošlosti svakog naselja, pa tako i Garice, doslovce je neograničen, iako na prvi pogled izgleda da se o tako malom mjestu nema što posebno reći i novo otkriti. Međutim, istina je da sam tijekom rada na ovoj knjizi mnogo toga naučio i shvatio što bi trebao biti čovjek i koliku bi odgovornost tre- bao imati prema drugom čovjeku, zajednici i budućim generacijama u promicanju ljudskog dostojanstva, održivog razvoja i oplemenjivanja kvalitete života za opće dobro. Podsjetimo se: prošlost nas je zadužila! Mnoge uspomene su se izgubile, a neke s vremenom i potpuno zaboravile, stoga sam zahvalan svima koji su mi na bilo koji način pomogli u stvaranju ove knjige, a osobito mnogim Garičanima, TZ Vrbnik, TZ Otoka Krka, Općini Vrbnik, tvrtki GP Krk, Krčkoj biskupiji, Župnom uredu Garica na dobivenim informacijama te brojnim autorima koji su se prije mene u svojim djelima doticali ove teme i čijim sam se radovima služio.

No sve što je u ovoj knjizi kazano i pokazano je iskreno, odgovorno i dobronamjerno, s namjerom da se razbije ravnodušnost i pokrenu stvaralačke energije nadahnute ljudskim i evanđeoskim vrijednostima. Želim da putem ove knjige spoznamo dijelom život i darove predaka, da vrednujemo ono što imamo, a čega često nismo svjesni, sa ciljem da sačuvamo duhovne i materijalne vrijednosti te ih oplemenimo i obogatimo na dobrobit Garičana i Garice.

Petar Trinajstić

LPreuzmite PDF knjige ovdje

3. MAJ STOLJEĆE MODERNE BRODOGRADNJE U RIJECI PETAR TRINAJSTIĆ 2005.

Navigare necesse est, vivere non est! Ploviti se mora, živjeti ne! U toj poznatoj sentenciji izražena je drevna spoznaja o značenju mora i broda u nezamjenjivoj ulozi plovidbe kroz razvoj ljudske civilizacije.

Od kada je utemeljen početkom 20. stoljeća, 1905., na obalama Kvarnera u sunčanom podneblju Mediterana, stoljetni 3. MAJ prebrodio je brodolome i havarije, doživio promjene država i vlasti, mijenjanje zastava i grbova, vlasnika, uprava i naziva od Danubius preko Ganz Danubius, te Cantieri Navali del Quarnaro, do Kvarnersko brodogradili{te i konačno današnjeg imena 3. MAJ, pod kojim je poznat širom pomorskog svijeta. U stvaralačkom ozraćju ono baštini ljudsku mjeru vrijednosti i duhovnosti koje su se taložile kroz minula desetlje}a. Već četrdeset godina trećemajski simbol statua je čovjeka – brodograditelja koji ponosno u svojim rukama drži brod – djelo vlastita rada i uma. Kroz stoljetno kontinuirano djelovanje izgrađeno je u ovom brodogradilištu više od šest stotina brodova. Kvaliteta i pouzdanost proizvedenih brodova učinili su 3. MAJ poznatim i prepoznatljivim u cijelom svijetu. Hrvatska brodogradnja osim sjajne tradicije, unatoč aktualnim teškoćama, mora imati i sigurnu budućnost. Brodogradnja u Hrvatskoj nema samo ekonomsku važnost za hrvatsku državu i gospodarstvo, već predstavlja snažnu razvojnu, znanstveno – tehnološku, obrazovnu, socijalnu, društvenu i kulturnu vrijednost. Brodogradnja je nedvojbeno pokretač sveopćeg industrijskog, tehničko – tehnološkog napretka koja jamči veliku zaposlenost kadrova različitih profila.

Pred Hrvatskom i njenim gospodarstvom stoje zahtjevni zadatci saniranja negativnih ekonomskih trendova i procesa koji su posljedica loših procjena, pogrešnih opredjeljenja i usvojenih pravila koja su omogućila političkoj i ekonomsko – poduzetničkoj eliti velike dobitke u kratkom roku za sebe i svoje interesne grupe, a istovremeno dovele u pitanje budućnost brojnih ekonomskih subjekata i razvoj zemlje. U situaciji kada je gotovo sav hrvatski bankarski sustav pod nadzorom stranih banaka i MMF-a, u zemlji velikog zaduženja, precijenjene kune i značajne uvozne ovisnosti, te rasprodaje vlastitih gospodarskih potencijala strancima i rasta deficita svih vrsta, što se problem vanjskog duga bude više zaoštravao, kao i neravnoteža platne bilance, to će potreba za izvozom biti veća. Prioritet svih prioriteta mora postati izvoz. S aspekta vanjsko-trgovinske razmjene kao i gospodarske strategije Vlade, brodogradnja je jedna od najvažnijih izvoznih grana hrvatske industrije.

Svijet se mijenja i te su promjene duboke i dramatične. U vremenu globalizacije, neizvjesnosti, zabrinutosti, užrbanosti i stalnih promjena potiskuju se brojne vrijednosti. Stoljetna tradicija i dostignu}a 3. MAJ-a, dijelom prikazana i u ovoj knjizi, vjerujem da bude osjećaje i potiču časne ljude koji duboko u srcu nose ljubav prema moru, čovjeku i brodu, da svojom posvećenošću, iskustvom življenja, usvojenim znanjima, orginalnošću i mudrošću stvaralački pridonose razvoju i uspjehu 3. MAJ-a i ovoga podneblja. Nadam se da }emo stečene vrijednosti i postignu}a rada i zamisli njegovati, oplemenjivati, prenositi na mlade naraštaje i usađivati u temelje hrvatske duhovne i nacionalne svijesti, jer brodogradnja nije samo industrija u kojoj se radi i zarađuje plaća, a brod nije samo stroj, vrlo složeni tehnički sustav. Brodogradnja i brod su više od toga; biblijski simbol spasenja, djelo ljudske nadarenosti, civilizacijsko i kulturno iskustvo – naša tradicija i izazov budućnosti.

Petar Trinajstić

Preuzmite PDF knjige ovdje

MARIJA KRALJIĆ PETAR TRINAJSTIĆ ŠTROLIGI 2011.

ŠTROLIGI je knjiga čiji autori ravnopravno, medijem pisane riječi i fotografijom, bilježe i čuvaju kulturno blago, tradiciju i običaje Vrbnika s otoka Krka. S njom oni čuvaju svoju baštinu, svoj identitet, svoj specifikum. Odupiru se bespoštednoj globalizaciji; toplinu i vrijednosti svoga zavičaja suprotstavljaju danas dominantnoj diktaturi kapitala i profita. U ozračju potrošačkog koncepta društva ova knjiga bilježi, čuva neke zaboravljene vrijednosti – vrijednosti koje su nas oblikovale i formirale, duhovno i emocionalno dimenzionirale. Ovo je vrijeme u kojem dominira industrija zabave, vrijeme u kojem se promovira pseudoživot, a ova knjiga svojim sadržajem i načinom kako je satkana, i riječju i fotografskom slikom, vraća nas na put našeg identiteta. Vraća nas nama samima. Ako rekoh da nas knjiga sa svom svojom kompleksnošću vraća nama samima, gdje smo mi to onda otišli, zalutali? Jesmo li zalutali? Jesmo li nestali? Nismo, već nas je dnevna dinamičnost i obilje globalizacijske efemernosti samo načas obezličilo.

Fotografije Petra Trinajstića donose jasnu sliku našeg lica ili u ovom slučaju bolje reći sliku pralica. Sadržaj i krajnji izgled ovih fotografija jasno odražava kompleksnost autorovog pristupa ovoj temi i način shvaćanja fotografske slike. Fotografija po naravi uvijek nosi u sebi neki oblik dokumentarnosti pa tako i u ovim fotografijama prepoznajemo vrlo konkretni ambijent, ambijent Vrbnika.

Ambijent malog mjestašca na Krku, rodnog mjesta autora, upotpunjen je sadržajima koji ovu fotografsku sliku u konačnici izdiže do simbola biblijskog značenja. Autor drage osobe, osobe za koje je emocionalno vezan ne snima klasičnim pristupom kao uobičajeni porodični portret, već ih organizira i pristupa im s pažnjom svetosti. Ozračje svetosti emanira se iz ikonografske strukture i simboličkog inventara fotografije. Ove vrijednosti promatrač osjeća i prepoznaje ubilježenim kodom u svojoj genetskoj matrici. Taj fluid univerzalnosti premrežava i povezuje prostor univerzuma koji se stvara između fotografske slike i promatrača.

Fotografije Petra Trinajstića u knjizi Štroligi stvarane su, kako to sam autor objašnjava, između duše i srca. Taj prostor ili ambijent koji nastaje iz suodnosa naših spoznaja i naših osjećaja jeste prostor istinskog stvaranja. Trinajstićeve fotografije prolaze cijeli proces, i vremenski i radni, kroz nekoliko stvaralačkih faza. One ne nastaju trenutno iz euforije ili želje da se nešto napravi, nego ih autor postupno i temeljito gradi, sloj po sloj. Tema im je takva da autor u svaki sloj ugrađuje i nas promatrače i naše kulturno nasljeđe. On to čini na način da svaki element obrađuje i prezentira u formi univerzalnog, u formi i značenju simbola. Svoj personalni doživljaj prevodi u snagu kolektivnog.

Očigledan je dugotrajni stvaralački proces koji počinje oblikovanjem ideja u režiji autorove imaginacije. Slijedi uprizorenje scena u ambijentu kako bi ih autor snimio. I treća, završna faza stvaranja fotografske slike jest proces konačnog oblikovanja ideje u alatima za obradu fotografija. Ovo je metodologija i proces koji zaokuplja sve mentalne i emocionalne snage autora. Sve naše nakupljeno nasljeđe u nekom obliku korespondira sa sadržajem ili idejom Trinajstićeve fotografske slike. Prepoznati sebe u nečijem radu znači da je autor na najvišoj razini iskomunicirao sebe i svijet oko sebe. Snaga koja se oslobađa iz sapetog svjetla upaljenih svijeća skoro da je lajtmotiv na svim fotografijama. Ponavljanje krugova ili okruglih formi kroz sadržaj gotovo svih fotografija autor je nesvjesno radio, što je u razgovoru sam i potvrdio. Krug kao idealna forma u ovom našem pojavnom svijetu, u ovim Trinajstićevim prizorima metaforički naznačuju autorovu unutarnju i nesvjesnu težnju k savršenom. Božanska mjera života jest u dimenziji savršenog. Duhovnim metrom autor prostor slike mjeri i strukturira do dimenzije u kojoj i mi, za autora nepoznati promatrači, ravnopravno vibriramo u složenom orkestru simbola. Na ovoj platformi Petar Trinajstić proživljava sve emocionalne, psihološke, misaone turbulencije na putu k traženju i stvaranju veze sebe, svog iskustva s porodičnim, duhovnim ambijentom svojih predaka. Čak i šire… Traži i ne samo traži, već i nalazi i projicira oslobođenu snagu svoga Vrbnika kao univerzalnu kulturnu matricu.

Autorova uronjenost u lice čovjeka u naše pralice na najljepši način, kroz ove fotografije, otkriva nas nama samima i jasno odupire sveprisutnoj dnevnoj efemernosti.

Borislav Božić, prof.

Dođe vrijeme kad se više ne možemo pouzdati samo u pamćenje i kad se usmena predaja mora zapisati. Ne samo kako ne bi bila zaboravljena već kako bi postala dostupnom generacijama koje možda neće imati od koga čuti… No, za trajni život usmenoj predaji trebaju: pripovjedači, dobar i pouzdan slušač i što neutralniji zapisivač. Marija Kraljić upravo je takva, dobra, zainteresirana slušateljica sretna što je oko sebe imala dobre pripovjedače prenositelje predaje, a istovremeno ih zna, bez previše osobnih intervencija, prenijeti u priču. I tako satkati ovaj, slučajnom posjetitelju šetaču kamenim Gradom, nevidljiv ali često naslućivan paralelni život, onaj iz neke druge stvarnosne dimenzije.

A, kako se usmena književnost nužno realizira u govoru, autoričina uporaba najstarijih oblika izvornog vrbničkog govora, Štroligama daju posebnu draž i vrijednost. Pridodana objašnjenja zavičajnih naziva iz tekstova, sliku potpuno zaokružuju. Tankoćutnom čitatelju sve je jasno. To je paralelna realnost od koje možda zaziremo, ali koju neizbježno naslućujemo. Pa, tragovi su uokolo, Marija Kraljić ih je samo, zapisavši ih, svima nama osvijestila.

Ivana Vladilo

 

Preuzmite PDF ovdje